“İstiklal Marşı”, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Milli Marşıdır. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, 1921’de yeni kurulan Türk Devleti için bir “istiklal Marşı” hazırlatmak için bir “güfte yarışması” düzenlenmiş ve yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Tek tek okunan şiirler içinden 6 şiir elemeyi geçip Meclis Matbaası tarafından bastırılarak milletvekillerine dağıtılmıştır. Kazanan şiir için 500 lira ödül vardır. Kazanacak güfteye para ödülü konduğu için Mehmed Akif Ersoy, önce yarışmaya katılmak istemez.

Ancak Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine Mehmed Akif, İstiklal Harbi’nin hangi ruh ve anlayışla kazanılabileceğini Türklere göstermek amacıyla, Ankara’daki Taceddin Dergâhında bir şiir yazar ve “Kahraman Ordumuza” ithafıyla başlayan bu şiiri yarışmaya gönderir.

“İstiklal Marşı Yarışması”nın Duyurulması;

“Şairlerimizin dikkatine: Milletimizin dâhili ve harici İstiklal uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklal Marşı. Umur-u Maarif Vekili Celile’since müsabakaya vazedilmiştir. İşbu müsabaka, 23 Kanun-u evvel sene 36 tarihine kadar olup bir heyet edebiye tarafından, gönderilen eserler arasından intihap edilecektir ve kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükâfat verilecektir. Ve yine laakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara’da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâletine yapılacaktır…”

Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920’den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri inceler, ancak içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulamayınca, Akif’in marşa ödül koyulması nedeniyle katılmadığını öğrenen Bakan Hamdullah Suphi, şaire şu mektubu yazmıştır:” Pek aziz ve muhterem efendim; İstiklal Marşı için açılan müsabakaya, iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyiç (heyecanlanma) vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetlerimi arz ve tekrar eylerim edendim. 5 Şubat 1337 (1921), Umur-u Maarif Vekili Hamdullah Suphi.”

“İstiklal Marşı” 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad’da yayınlanır.

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 günü kabul edildiğinde, üzerinde paltosu olmayan Mehmed Akif kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan “Darülmesai”ye bağışlar…

“Allah, bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın…”

Çünkü “İstiklal Marşı”, İstiklalin Marşıdır…

 

Kaynak: İstiklal Marşı – İstikbal Marşı – 41 dize 41 yorum ( Hat Yayınevi )