Abdullah Mâhir İZ

Abdullah Mâhir İz, 28 Ocak 1895 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası, Medine ve Ankara kadılıklarında bulunan es-Seyyid İsmail Abdulhalim Efendi ve büyük babası Haremeyn mollası olan Külâhizâde es-Seyyid Servet Efendi’dir. Baba tarafından Seyyid ve âlimler ocağı bir aileden olan Mâhir İZ, annesi tarafından da yine ilmiye sınıfından bir aileye mensuptur. Dedesi, kadılardan Bağdat mollası Erzurumlu Çelebizâde İbrahim Rüşdü Efendi ve dayısı Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendidir. Üstad Mâhir İz, babasının kadılıkları sırasında, Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine ve Ankara’da, ilk ve orta tahsilini yaparak Ankara Sultanisi’nden mezun oldu. 1916’da, Birinci Dünya Harbi sırasında aynı okulun ilk kısmında, Türkçe öğretmenliği ile muallimlik hayatına başladı. Ankara Sultânisi’nde başladığı vazifesinin yanında, Sanayi Mektebi’nde tarih, Dârülhilafe Medresesi’nde Türkçe dersleri okutmuştu. İstanbul’da ise Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri Liseleri ile Paşakapısı ve Davutpaşa ortaokullarında vazife yaptıktan sonra Edremit ortaokuluna müdür tayin edildi. Üç yıl sonra İstanbul’a tayin edilerek, Beykoz ortaokuluna geçti. 1938’de Nişantaşı ortaokulu müdürü oldu. Burada on sene kaldı, 1949-56 yılları arasında yedi yıl müddetle de Haydarpaşa Lisesi, arkasından Çamlıca Kız Lisesi edebiyat öğretmenliğinde bulundu. Bu sırada, bir yıl İstanbul İmam-Hatip Okulu müdürlüğü yaptı ve daha sonra Çamlıca’dan emekliye ayrıldı. Aynı yıl Taksim’de Yeni Kolej müdürlüğü ile yeniden maarif hayatına döndü. Altı ay sonra ise yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde (İlahiyat Fakültesi) Edebiyat, iki yıl sonra da Tasavvuf Tarihi, Hitabet ve İrşad derslerinin hocalıklarına tayin edildi. On yıllık yeni bir maarif hizmeti devresinden sonra ikinci defa emekli oldu.

 

Elli yıl süren hocalık hayatı sebebiyle, devrin ileri gelen din, siyaset ve edebiyat şahsiyetleri ile yakın münasebetlerde bulunmuş ve bu isimlerden kendi iman ve fikrine yakın olanlar ile yakın dostluklar kurmuştur. Meşhur İslam şairi Mehmed Âkif Bey (ERSOY), Mahmud Celaleddin Bey (ÖKTEN) de bunların arasındadır. İslamî İlimler Araştırma Vakfı ile Türk Kültürü Vakfı’nın kurucuları arasında bulunmuştur. 9 Temmuz 1974 tarihinde vefat eden Üstad Mahir İz, Erenköy Sahra-i Cedid mezarlığına defin olundu.

Allah onlardan razı olsun.